Wybierz opcje
Twój koszyk jest pusty
Wszystkie

Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego www.ac-klima.plRegulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę AC-KLIMA Dorota Janus z siedzibą 36 – 105 Cmolas 264B, za pośrednictwem sklepu internetowego www.ac-klima.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”), nr tel.: 17 28 30 008, adres e-mail: biuro@ac-klima.pl
§ 1
Definicje


1. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. DOSTAWA – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. DOSTAWCA – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. KLIENT – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, tj. Konsument, Przedsiębiorca.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7. SPRZEDAWCA – Dorota Janus, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AC-KLIMA Dorota Janus, Cmolas 264B, 36 – 105 Cmolas, NIP: 8141443028, REGON: 180211349, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego AC-KLIMA.
8. STRONA INTERNETOWA SKLEPU – strona internetowa www.ac-klima.pl, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
9. TOWAR – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży.
10. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2
Zamówienia


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez Stronę Internetową Sklepu (www.ac-klima.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia, szczegółowo opisanej na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Jak zamawiać?”.
3. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności (wpłaty/przedpłaty) przez Klienta na konto wskazane w fakturze proforma przesyłanej Klientowi składającemu zamówienie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.
4. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.
5. Klient składający zamówienie może wprowadzić zmiany do zamówienia lub je anulować tylko do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie mailowo, na adres: biuro@ac-klima.pl

§ 3
Płatności


1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
2. Sposoby płatności oraz szczegółowe zasady dokonywania płatności zostały określone na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Sposoby płatności”.

§ 4
Dostawa


1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi, listonoszowi lub pracownikom obecnym przy dostawie/odbiorze. Podstawą reklamacji uszkodzenia w czasie transportu jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego i podpisanego przez kuriera/listonosza protokołu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji.
3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem (list przewozowy, dowód nadania, dokument WZ). Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
4. Szczegółowe warunki i zasady dostawy Towarów zostały określone na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”.

§ 5
Rękojmia


1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (Sprzedawcy) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany prze Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia
stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 6
Gwarancja


1. Towary objęte są gwarancją Sprzedawcy.
2. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

§ 7
Odstąpienie od Umowy sprzedaży Klienta będącego Konsumentem


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza, którego wzór prześle Sprzedawca na prośbę Klienta, kierowaną na adres poczty elektronicznej: biuro@ac-klima.pl.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni, od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem terminu.
Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: AC-KLIMA, Cmolas 264B, 36-105 Cmolas.
9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8
Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie.
2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jest Sprzedawca.
3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

§ 9
Postanowienia końcowe


1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. W zakresie nieunormowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.